20200428pm
 

Time: 02:30pm 

Venue: Online

Speaker: Tang Jingxin, Ji Ting, Zhu Xueying & Xu Ziyi