CS Technical Reports

Report Author(s) Title
TR-2020-07 Zijie Li, Long Zhang,
Jun Yan, Jian Zhang,
Zhenyu Zhang, and T.H. Tse
PEACEPACT: Prioritizing Examples to Accelerate Perturbation-Based Adversary Generation for DNN Classification Testing(PDF)
TR-2020-06 Jianyu Jiang, Xusheng Chen,
TszOn Li, Cheng Wang,
Tianxiang Shen, Shixiong Zhao,
Heming Cui, Cho-Li Wang,
Fengwei Zhang
Uranus: Simple, Efficient SGX Programming and its Applications (PDF)
TR-2020-05 Bo Jiang, Xiaoyan Wang
W. K. Chan, T. H. Tse
Na Li, Yongfeng Yin
Zhenyu Zhang
CUDAsmith: A Fuzzer for CUDA Compilers (PDF)
TR-2020-04 Zhi Quan Zhou, Chen Liu
Tsong Yueh Chen, T. H. Tse
Willy Susilo
Beating Random Test Case Prioritization (PDF)
TR-2020-03 Dickson T. S. Lee
Zhi Quan Zhou
T. H. Tse
Metamorphic Robustness Testing of Google Translate (PDF)
TR-2020-02 Xiang Li, Yao Wu, Martin Ester
Ben Kao, Xin Wang, Yudian Zheng
SCHAIN-IRAM: An Efficient and Effective Semi-supervised Clustering Algorithm for Attributed Heterogeneous Information Networks (PDF)
TR-2020-01 Jinfu Chen, Qihao Bao
T. H. Tse, Tsong Yueh Chen
Jiaxiang Xi, Chengying Mao
Minjie Yu, Rubing Huang
Exploiting the Largest Available Zone: A Proactive Approach to Adaptive Random Testing by Exclusion (PDF)