CS Technical Reports
Report Author(s) Title
TR-2017-01 Feng Sun, Yi-King Choi, Xiaohu Guo, Wenping Wang Shape-Preserving Meshes (PDF)